SUB) simple & easy steak sauce recipe! 만능 스테이크 소스 만들기 (요리유튜버 최초 공개)[Black raspberry wine sauce]

I will let you know the of making steak sauce with black raspberry wine(Bokbunja).

It goes well with all types of meat, including beef, pork, chicken, duck, and lamb.

In addition, I will show you the pan sauce in detail, so I hope you can learn the technique and know-how well 🙂

[Ingredients] Black raspberry wine(Bokbunja), Butter, Herbs(Optional), Salt, Pepper

#steaksauce #steaksaucerecipe #winesauce

▶ BABEAT’s videos by subject
· BABEAT’s Appetizer :
· BABEAT’s Pasta & Risotto :
· BABEAT’s Main dish :
· BABEAT’s Sauce & Stock :

▶ Subscribe BABEAT’s Homestaurant :

[복분자로 만드는 스테이크 소스]

스테이크소스 만들기 어려워하는분들 많으시죠?

한국의 레드와인, 복분자 하나로
소, 돼지, 닭, 오리, 양 등 모든 고기에 어울리는
만능 스테이크 소스 만드는 비법을 공개합니다!

더불어, 팬 소스 만드는 법에 대해서도 자세히 알려드리니
테크닉과 노하우 잘 배워가시길 바랍니다 🙂

[재료] 복분자, 버터, 허브(선택), 소금, 후추

▶ 바빗’s 주제별 영상 모음
· 바빗’s 애피타이저 :
· 바빗’s 파스타&리조또 :
· 바빗’s 메인요리 :
· 바빗’s 소스&육수 :

▶ 바빗’s 홈스토랑 구독하기 :

──────────────────────────────────
COPYRIGHT ⓒ 2020 BABEAT ALL RIGHTS RESERVED.
──────────────────────────────────

[BGM] · INOSSI_Weekend :

phân mục: Ẩm thực
Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/

Blog: Kinh tế hải Phòng
Link: https://kinhtehaiphong.com/

About haiphongtravel

Check Also

Ngọc Nguyễn tv-phong cách lợn quay ,nhận dậy nghề Bắc trung nam

phân mục: Ẩm thực Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: Kinh tế hải Phòng Link: https://kinhtehaiphong.com/

7 comments

  1. 목소리 짱 좋아요!!😍 설명을 눈으로만 보다가 귀로도 들으니까 이해가 쏙쏙!

  2. 목소리 너무 좋으셔요 ㅎㅎ

  3. 오 목소리 최초 출연 아닌가요?! 목소리 좋네요 더 집중 잘 되는 듯!! 스테이크 먹고싶….퓨ㅠㅠㅠㅠ

  4. 우와 복분자주로 이렇게 고급스런 스테이크 소스를 만들 수 있네요…감사해요..잘 배우고가요..

  5. 멘트가나옹께 이해가잘댜

  6. 진짜 어떻게 고민 중이던걸 콕콕 찝어서 알려주시나요ㅜㅜ 최고다 바빗!!